Adatvédelem

I.           Adatkezelő megnevezése

Név: dr. Skrek-Szappan Edit (továbbiakban adatkezelő)

Székhely: 2840 Oroszlány, Rákóczi út 31. fszt./1.

Adószám: 56489198-1-31

E-mail: szappanedit@gmail.com

Telefon:  06 70 436 4443

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

II.         Kezelt adatok köre és az adatkezelés oka

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban (különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletben, továbbiakban: GDPR-ben) meghatározott elvárásoknak. Fenntartja a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, melyről időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III.      Adatkezelés céljai

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

1.   Kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;

2.   Neuro- és biofeedback módszert használó, fejlesztési célú szóban és írásos tájékoztatóban megerősített szerződésünk teljesítése céljából;

3.    Neuro- és biofeedback módszert használó, fejlesztési célú szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése (tevékenységünkből származó bevétel, könyvvezetési és adózási kötelezettség teljesítésére) és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük.

4.   A tréningen résztvevőktől felvett, a tréning céljának elérését szolgáló személyes adatokat (anamnézis felvétel) adatlap formájában rögzítjük, melyeket a tréning szobában, megfelelő ellenőrzés mellett elzárva tárolunk.

5.    A tréningezettek állapotváltozásainak és fejlődéseinek monitorozása és mérhetővé tétele céljából egy online felületen (amely a GDPR által támasztott adatbiztonságot kiszolgáló követelményeknek megfelel) adatgyűjtés történik. A megadott adatokat az adatgyűjtést és adattárolást végző szolgáltató védett helyen és formában (encrpytion) tárolja. Ezen adat gyűjtés módjáról és az adatok felhasználásáról a tréningezetteket szóban és írásban is tájékoztatjuk.

IV.       Az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeljük

a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállításának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

b) kapcsolattartás jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke a  neuro- és biofeedback módszert használó, fejlesztési célú a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.

c) szerződés teljesítésének jogalapja: szerződéses partnerek (tréningen résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

d) érintett hozzájárulásának jogalapja az anamnézis felvétele céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

V.         Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje a szerződés megszűnését követő 5 év.

VI.       Az időpont foglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

A kapcsolattartást szolgája

E-mail cím

A kapcsolattartást szolgája

Telefonszám

A kapcsolattartást szolgája

VII.     A neuro- és biofeedback módszert használó, fejlesztési célú  szolgáltatás során kezelt adatok

Személyes adat

Adatkezelés célja

Név

A kapcsolattartást és a számla kiállítását szolgálja

E-mail cím

A kapcsolattartást szolgálja

Telefonszám

A kapcsolattartást szolgálja

Lakcím

A számla kiállítása

Születési hely és idő

A neuro- és biofeedback módszert használó, fejlesztési célú a szolgáltatás

A tréningek esetleges írásos anyaga

A neuro- és biofeedback módszert használó, fejlesztési célú a szolgáltatás

VIII.  Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

1.   Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

2.   Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Kérésre az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja,  további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel

3.   Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.   Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.   Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.   Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.   Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.   Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

IX.       Jogorvoslati lehetőség

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérem, keressen  a szappanedit@gmail.com​ a elérhetőségen. Panaszát kivizsgáljuk, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatom a vizsgálat eredményéről és az általunk megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Adatvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése iránti panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410